A Fresh Perspective on Asian Food and Stereotypes

The discourse surrounding Asian food and stereotypes took center stage at the recent University Studies Voices lecture series at Colgate University. Associate Professor of Writing and Rhetoric, Jennifer Lin LeMesurier, shed light on the dark side of the connection between Asian food and Asian people. Drawing from her research and book, “Inscrutable Eating: Asian Appetites and the Rhetorics of Asian Consumption,” LeMesurier challenged prevailing perceptions and stereotypes.

Contrary to popular belief, negative attitudes towards Asian food did not originate from genuine culinary concerns but were manufactured in the United States in the 1850s. Faced with competition from Chinese immigrants, white Americans propagated a narrative in which their own foods represented strength and masculinity, while Asian foods were associated with scrappiness. These efforts to emasculate the Asian body found expression in media, such as a pamphlet that compared meat-based American diets to rice-based Asian diets.

LeMesurier delved into the concept of gut orientations, habitual reinforcement of visceral feelings that shape our relationship with certain objects. For centuries, negative gut orientations have been impressed upon Chinese cuisine, extending to all Asian cultures due to a lack of differentiation. As a result, stereotypes derived from gut orientations to Chinese food have unfairly impacted all Asians.

Anti-Asian rhetoric was further fueled by imagery depicting Asians consuming rats. LeMesurier highlighted an ad for rat poison that included a racist portrayal of a “Chinaman” eating a rat, insinuating that such individuals were more creature than human. Although such overt racism has somewhat diminished, anti-Asian biases still persist in pop culture disguised as comedy. Shows like “Big Brother,” “Saturday Night Live,” and “The Great British Bake Off” have all perpetuated anti-Asian food biases.

LeMesurier stressed the dangers of subtle rhetorics surrounding Asian cuisine, which ultimately contribute to harmful stereotypes about Asian identity and bodies. The visceral repulsion towards foreign and “disgusting” Asian foods portrayed by white audiences has led to perceptions of Asians as unclean, lazy, hypersexual, deviant, and conniving.

The lecture sparked critical thinking among attendees, with first-year student Hannah Rocheford emphasizing the importance of addressing and challenging these portrayals. Director of University Studies, Christopher Henke, expressed his desire for the lecture series to serve as an ongoing platform for faculty to share their research and interests.

In conclusion, LeMesurier’s thought-provoking lecture shed light on the complex relationship between Asian food and stereotypes, encouraging audiences to reevaluate their perceptions and engage in critical discussions surrounding cultural biases and representations.

Az ázsiai ételek és sztereotípiák körüli diskurzus központi helyet foglalt a közelmúltban megrendezett University Studies Voices előadássorozaton a Colgate Egyetemen. Az írás- és retorikatanár, Jennifer Lin LeMesurier világossá tette az összefüggés sötét oldalát az ázsiai ételek és az ázsiai emberek között. LeMesurier kutatásai és “Kifürkészhetetlen étkezés: Ázsiai étvágyak és az ázsiai fogyasztás retorikái” című könyvének alapján felrótt és megkérdőjelezte a működő előítéleteket és sztereotípiákat.

A népszerű nézetekkel ellentétben az ázsiai ételekkel szembeni negatív hozzáállás nem az általunk valós kulináris aggodalmakból ered, hanem az Amerikai Egyesült Államokban az 1850-es években találták ki. A kínai bevándorlók versenyének szembesülve a fehér amerikaiak narratívát hoztak létre, amelyben saját ételeiket a férfierősség és a férfinemiség kifejezőjeként ábrázolták, míg az ázsiai ételeket a hátsó szobákba zárt molyossággal hozták kapcsolatba. Az ázsiai test megférfiasítására irányuló erőfeszítés megjelenésre talált az olyan médiában, mint például egy kisfüzet, amely amerikai húsdiétákat hasonlított össze rizsalapú ázsiai diétákkal.

LeMesurier behatóan foglalkozott az “emésztőorientáció” fogalmával, a belső érzelmi benyomásoknak, ami befolyásolja kapcsolatunkat bizonyos tárgyakkal. Évszázadok óta negatív emésztőorientációval hatnak ránk a kínai konyha iránt, ami az ázsiai kultúrákra is kiterjed az eltérés hiánya miatt. Ennek eredményeként a kínai ételekkel kapcsolatos emésztőorientációkból származó sztereotípiák méltánytalanul hatnak minden ázsiaira.

Az ázsiaellenes retorikát tovább erősített azzal, hogy ázsiaiakat ábrázoló képeken rágcsálókat fogyasztanak. LeMesurier kiemelte a patkányirtó szer hirdetését, amelyben rasszista módon ábrázoltak egy “kinai” emberként egy patkányt falatozó személyt, utalva arra, hogy az ilyen emberek inkább állatok, mint emberek. Habár az ilyen kétségbeesett rasszizmus valamennyire csökkent, az ázsiaellenes elfogultságok még mindig jelen vannak a popkultúrában, komédiaként álcázva. Az “Nagy Testvér,” “Szombat Esti Láz,” vagy “The Great British Bake Off” című műsorok mind fennmarasztalják az ázsiaellenes ételkényelmeket.

LeMesurier megemlítette az ázsiai konyha körüli finom retorikák veszélyeit is, amelyek végső soron hozzájárulnak ártságos sztereotípiák kialakulásához az ázsiai identitásról és testekről. A fehér közönségek által megtestesített idegen és “undorító” ázsiai ételeket iránti átélhető visszataszítás azzal a következménnyel járt, hogy az ázsiaiakat takarítatlannak, lustának, túl szexuálisaknak, deviánsnak és álnoknak ítélték.

Az előadás kritikus gondolkodásra késztette a résztvevőket, előrehozva az első éves Hannah Rocheford hallgató hangsúlyozta az ilyen ábrázolások kezelésének és megkérdőjelezésének fontosságát. Az Egyetemi Tanulmányok Igazgatója, Christopher Henke, kifejezte azt a kívánságát, hogy az előadássorozat folyamatos fórumot szolgáltasson a fakultásnak kutatásaik és érdeklődési körük megosztására.

Összefoglalásként LeMesurier gondolkodásra késztető előadása világossá tette az ázsiai ételek és sztereotípiák összetett kapcsolatát, ösztönözve a közönséget, hogy felülvizsgálják észleléseiket és részt vegyenek a kulturális elfogultságok és ábrázolásokat körülvevő kritikai vitákban.

Fontos kifejezések és szakszavak:
– Ázsiai étel: az ázsiai konyhák különböző ételeit jelenti
– Stereotípia: előítéleten alapuló általánosítás egy bizonyos csoportról vagy tárgyról
– Amerikai Egyesült Államok: Észak-Amerikában található ország
– Kínai bevándorlók: azok a kínai származású emberek, akik az Egyesült Államokban telepedtek le
– Rasszista ábrázolás: véleményen vagy préjudíciumon alapuló negatív ábrázolás egy bizonyos rasszról
– Popkultúra: a mainstream kultúrában népszerűvé vált kulturális jelenségek, mint például a filmek, zene vagy televíziós műsorok
– Identitás: a saját magunkkal, származásunkkal és kapcsolatainkkal kapcsolatos érzés
– Testek: a fizikai testekre való utalás, amelyeket kulturális és társadalmi szempontok is befolyásolnak.

Kapcsolódó link: Az ázsiai sztereotípiákról és fogalmakról mindenhol